هزینه ۱۷ میلیونی یک تقلب و دانشجویان کاغذی!

خرید و فروش پایان نامه،از معضلات نوظهوری محسوب می شود که از آن تحت عنوان سرقت علمی نیز یاد می شود،سرقتی که علم و دانش را به خاطر مشتی ریال به یغما و تاراج می برد. با...

ادامه مطلب ...