تصاویر : زد و خورد در دنیای سیاستمداران

تصاویر زیر مربوط به درگیری فیزیکی نمایندگان پارلمان های کشورهای مختلف جهان...

ادامه مطلب ...