امام صادق(ع) رسالت علمی و اصول اخلاقی

  کیا پرس :امام صادق(ع) نقد سازنده را وسیله رفع نقاط ضعف دانسته و می فرمود: «محبوب‌ترین برادرانم نزد من کسانی هستند که عیب مرا به من هدیه کنند». کیاپرس...

ادامه مطلب ...