ارتباط میزان ویروس و شدت بیماری در کرونا

کیا پرس »:ویروس ها به صورت نمایی تکثیر می شوند. یک سلول آلوده منفرد نیز می تواند صدها، اگر نه هزاران، کپی از خود ایجاد کند. این به معنای آن است که برای برخی ویروس...

ادامه مطلب ...