آسیب ها با هم تعامل دارند و هم افزایی می کنند

کیاپرس:رئیس کارگروه آسیب های اجتماعی دفتر مقام معظم رهبری بر رصد لحظه ای آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: میان آسیب های اجتماعی پیوستگی وجود دارد؛ آسیب ها با...

ادامه مطلب ...