الزام دولت به شیرین کردن آب دریا برای تأمین آب جنوب کشور

کیاپرس:نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه ششم، بخشی از آب مورد نیاز جنوب را از طریق شیرین کردن آب دریا تأمین کنند. نمایندگان مجلس...

ادامه مطلب ...