الدیار: عربستان سعودی می گوید رکن آبادی را دفن کرده است

در همین حال شاهدان تاکید کردند که رکن آبادی را دیده اند که به سختی بین اجساد کشته شدگان راه می رفته است. الدیار نوشت غضنفر رکن آبادی به مشکلی بین عربستان و ایران...

ادامه مطلب ...