افزایش شدید میزان زاد و ولد درکشور

کیا پرس:به گزارش معاونت اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال از این تعداد موالید در سال گذشته ۷۸۸ هزار و ۶۶۹ نوزاد پسر و ۷۴۵ هزار و ۶۹۲ نوزاد دختر...

ادامه مطلب ...