اغاز همایش اورژانس های بیمارستانی کشور در ساری

همایش اورژانس های بیمارستانی کشور برای بررسی ۲۰۰ مقاله مرتبط با این نشست روز چهارشنبه درمجتمع پزشکی پیامبراعظم(ع) درساری اغاز شد. محورهای مهم مقاله های ارسالی...

ادامه مطلب ...