اعضای بدن مرحوم قباد رسولی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش کیاپرس دکتر زکریا زکریایی مسئول واحد فرآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: زنده یاد قباد رسولی ۵۷ ساله ساکن ساری که مرگ مغزی شده بود، با...

ادامه مطلب ...