اضافه شدن رشته کارشناسی ارشد پسماند به رشته‌های دانشگاه مازندران

کیاپرس: رئیس دانشگاه مازندران گفت: برای نخستین بار در دانشگاه مازندران رشته کارشناسی ارشد پسماند به رشته‌های دانشگاهی مازندران اضافه شد تا بتوانیم مشکل پسماند...

ادامه مطلب ...