اسامی کاندیداهای نهایی لیست «خبرگان مردم» در سراسر کشور

   کاندیداهای نهایی لیست «خبرگان مردم» که مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی است، منتشر شد.  فهرست خبرگان مردم برای سراسر کشور غیر از تهران به شرح زیر...

ادامه مطلب ...